Καυτά θέματα κλείστε

LIVE: Άρης - Παναιτωλικός - Matchcenter - SPORT 24

Ο Άρης θέλει να συνεχίσει την εξαιρετική του πορεία και υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Το Sport24 σας μεταφέρει ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησ
';\n\n\t\t\t\tif (settings.lazyLoad) {\n\t\t\t\t\ttnLink = '';\n\t\t\t\t} else {\n\t\t\t\t\ttnLink = '';\n\t\t\t\t}\n\t\t\t\ttarget.after(tnLink);\n\t\t\t\ttarget.after(icon);\n\t\t\t};\n\n\t\t// wrap video content into owl-video-wrapper div\n\t\ttarget.wrap('');\n\n\t\tif (this._core.settings.lazyLoad) {\n\t\t\tsrcType = 'data-src';\n\t\t\tlazyClass = 'owl-lazy';\n\t\t}\n\n\t\t// custom thumbnail\n\t\tif (customTn.length) {\n\t\t\tcreate(customTn.attr(srcType));\n\t\t\tcustomTn.remove();\n\t\t\treturn false;\n\t\t}\n\n\t\tif (video.type === 'youtube') {\n\t\t\tpath = \"//img.youtube.com/vi/\" + video.id + \"/hqdefault.jpg\";\n\t\t\tcreate(path);\n\t\t} else if (video.type === 'vimeo') {\n\t\t\t$.ajax({\n\t\t\t\ttype: 'GET',\n\t\t\t\turl: '//vimeo.com/api/v2/video/' + video.id + '.json',\n\t\t\t\tjsonp: 'callback',\n\t\t\t\tdataType: 'jsonp',\n\t\t\t\tsuccess: function(data) {\n\t\t\t\t\tpath = data[0].thumbnail_large;\n\t\t\t\t\tcreate(path);\n\t\t\t\t}\n\t\t\t});\n\t\t} else if (video.type === 'vzaar') {\n\t\t\t$.ajax({\n\t\t\t\ttype: 'GET',\n\t\t\t\turl: '//vzaar.com/api/videos/' + video.id + '.json',\n\t\t\t\tjsonp: 'callback',\n\t\t\t\tdataType: 'jsonp',\n\t\t\t\tsuccess: function(data) {\n\t\t\t\t\tpath = data.framegrab_url;\n\t\t\t\t\tcreate(path);\n\t\t\t\t}\n\t\t\t});\n\t\t}\n\t};\n\n\t/**\n\t * Stops the current video.\n\t * @public\n\t */\n\tVideo.prototype.stop = function() {\n\t\tthis._core.trigger('stop', null, 'video');\n\t\tthis._playing.find('.owl-video-frame').remove();\n\t\tthis._playing.removeClass('owl-video-playing');\n\t\tthis._playing = null;\n\t\tthis._core.leave('playing');\n\t\tthis._core.trigger('stopped', null, 'video');\n\t};\n\n\t/**\n\t * Starts the current video.\n\t * @public\n\t * @param {Event} event - The event arguments.\n\t */\n\tVideo.prototype.play = function(event) {\n\t\tvar target = $(event.target),\n\t\t\titem = target.closest('.' + this._core.settings.itemClass),\n\t\t\tvideo = this._videos[item.attr('data-video')],\n\t\t\twidth = video.width || '100%',\n\t\t\theight = video.height || this._core.$stage.height(),\n\t\t\thtml;\n\n\t\tif (this._playing) {\n\t\t\treturn;\n\t\t}\n\n\t\tthis._core.enter('playing');\n\t\tthis._core.trigger('play', null, 'video');\n\n\t\titem = this._core.items(this._core.relative(item.index()));\n\n\t\tthis._core.reset(item.index());\n\n\t\tif (video.type === 'youtube') {\n\t\t\thtml = '[embedded content]';\n\t\t} else if (video.type === 'vimeo') {\n\t\t\thtml = '[embedded content]';\n\t\t} else if (video.type === 'vzaar') {\n\t\t\thtml = '';\n\t\t}\n\n\t\t$('

' + html + '



' +\n\t\t\t\t\t\t$(e.content).find('[data-dot]').addBack('[data-dot]').attr('data-dot') + '

');\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}, this),\n\t\t\t'added.owl.carousel': $.proxy(function(e) {\n\t\t\t\tif (e.namespace && this._core.settings.dotsData) {\n\t\t\t\t\tthis._templates.splice(e.position, 0, this._templates.pop());\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}, this),\n\t\t\t'remove.owl.carousel': $.proxy(function(e) {\n\t\t\t\tif (e.namespace && this._core.settings.dotsData) {\n\t\t\t\t\tthis._templates.splice(e.position, 1);\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}, this),\n\t\t\t'changed.owl.carousel': $.proxy(function(e) {\n\t\t\t\tif (e.namespace && e.property.name == 'position') {\n\t\t\t\t\tthis.draw();\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}, this),\n\t\t\t'initialized.owl.carousel': $.proxy(function(e) {\n\t\t\t\tif (e.namespace && !this._initialized) {\n\t\t\t\t\tthis._core.trigger('initialize', null, 'navigation');\n\t\t\t\t\tthis.initialize();\n\t\t\t\t\tthis.update();\n\t\t\t\t\tthis.draw();\n\t\t\t\t\tthis._initialized = true;\n\t\t\t\t\tthis._core.trigger('initialized', null, 'navigation');\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}, this),\n\t\t\t'refreshed.owl.carousel': $.proxy(function(e) {\n\t\t\t\tif (e.namespace && this._initialized) {\n\t\t\t\t\tthis._core.trigger('refresh', null, 'navigation');\n\t\t\t\t\tthis.update();\n\t\t\t\t\tthis.draw();\n\t\t\t\t\tthis._core.trigger('refreshed', null, 'navigation');\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}, this)\n\t\t};\n\n\t\t// set default options\n\t\tthis._core.options = $.extend({}, Navigation.Defaults, this._core.options);\n\n\t\t// register event handlers\n\t\tthis.$element.on(this._handlers);\n\t};\n\n\t/**\n\t * Default options.\n\t * @public\n\t * @todo Rename `slideBy` to `navBy`\n\t */\n\tNavigation.Defaults = {\n\t\tnav: false,\n\t\tnavText: [ 'prev', 'next' ],\n\t\tnavSpeed: false,\n\t\tnavElement: 'div',\n\t\tnavContainer: false,\n\t\tnavContainerClass: 'owl-nav',\n\t\tnavClass: [ 'owl-prev', 'owl-next' ],\n\t\tslideBy: 1,\n\t\tdotClass: 'owl-dot',\n\t\tdotsClass: 'owl-dots',\n\t\tdots: true,\n\t\tdotsEach: false,\n\t\tdotsData: false,\n\t\tdotsSpeed: false,\n\t\tdotsContainer: false\n\t};\n\n\t/**\n\t * Initializes the layout of the plugin and extends the carousel.\n\t * @protected\n\t */\n\tNavigation.prototype.initialize = function() {\n\t\tvar override,\n\t\t\tsettings = this._core.settings;\n\n\t\t// create DOM structure for relative navigation\n\t\tthis._controls.$relative = (settings.navContainer ? $(settings.navContainer)\n\t\t\t: $('
').addClass(settings.navContainerClass).appendTo(this.$element)).addClass('disabled');\n\n\t\tthis._controls.$previous = $('')\n\t\t\t.addClass(settings.navClass[0])\n\t\t\t.html(settings.navText[0])\n\t\t\t.prependTo(this._controls.$relative)\n\t\t\t.on('click', $.proxy(function(e) {\n\t\t\t\tthis.prev(settings.navSpeed);\n\t\t\t}, this));\n\t\tthis._controls.$next = $('')\n\t\t\t.addClass(settings.navClass[1])\n\t\t\t.html(settings.navText[1])\n\t\t\t.appendTo(this._controls.$relative)\n\t\t\t.on('click', $.proxy(function(e) {\n\t\t\t\tthis.next(settings.navSpeed);\n\t\t\t}, this));\n\n\t\t// create DOM structure for absolute navigation\n\t\tif (!settings.dotsData) {\n\t\t\tthis._templates = [ $('
')\n\t\t\t\t.addClass(settings.dotClass)\n\t\t\t\t.append($(''))\n\t\t\t\t.prop('outerHTML') ];\n\t\t}\n\n\t\tthis._controls.$absolute = (settings.dotsContainer ? $(settings.dotsContainer)\n\t\t\t: $('
').addClass(settings.dotsClass).appendTo(this.$element)).addClass('disabled');\n\n\t\tthis._controls.$absolute.on('click', 'div', $.proxy(function(e) {\n\t\t\tvar index = $(e.target).parent().is(this._controls.$absolute)\n\t\t\t\t? $(e.target).index() : $(e.target).parent().index();\n\n\t\t\te.preventDefault();\n\n\t\t\tthis.to(index, settings.dotsSpeed);\n\t\t}, this));\n\n\t\t// override public methods of the carousel\n\t\tfor (override in this._overrides) {\n\t\t\tthis._core[override] = $.proxy(this[override], this);\n\t\t}\n\t};\n\n\t/**\n\t * Destroys the plugin.\n\t * @protected\n\t */\n\tNavigation.prototype.destroy = function() {\n\t\tvar handler, control, property, override;\n\n\t\tfor (handler in this._handlers) {\n\t\t\tthis.$element.off(handler, this._handlers[handler]);\n\t\t}\n\t\tfor (control in this._controls) {\n\t\t\tthis._controls[control].remove();\n\t\t}\n\t\tfor (override in this.overides) {\n\t\t\tthis._core[override] = this._overrides[override];\n\t\t}\n\t\tfor (property in Object.getOwnPropertyNames(this)) {\n\t\t\ttypeof this[property] != 'function' && (this[property] = null);\n\t\t}\n\t};\n\n\t/**\n\t * Updates the internal state.\n\t * @protected\n\t */\n\tNavigation.prototype.update = function() {\n\t\tvar i, j, k,\n\t\t\tlower = this._core.clones().length / 2,\n\t\t\tupper = lower + this._core.items().length,\n\t\t\tmaximum = this._core.maximum(true),\n\t\t\tsettings = this._core.settings,\n\t\t\tsize = settings.center || settings.autoWidth || settings.dotsData\n\t\t\t\t? 1 : settings.dotsEach || settings.items;\n\n\t\tif (settings.slideBy !== 'page') {\n\t\t\tsettings.slideBy = Math.min(settings.slideBy, settings.items);\n\t\t}\n\n\t\tif (settings.dots || settings.slideBy == 'page') {\n\t\t\tthis._pages = [];\n\n\t\t\tfor (i = lower, j = 0, k = 0; i = size || j === 0) {\n\t\t\t\t\tthis._pages.push({\n\t\t\t\t\t\tstart: Math.min(maximum, i - lower),\n\t\t\t\t\t\tend: i - lower + size - 1\n\t\t\t\t\t});\n\t\t\t\t\tif (Math.min(maximum, i - lower) === maximum) {\n\t\t\t\t\t\tbreak;\n\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\tj = 0, ++k;\n\t\t\t\t}\n\t\t\t\tj += this._core.mergers(this._core.relative(i));\n\t\t\t}\n\t\t}\n\t};\n\n\t/**\n\t * Draws the user interface.\n\t * @todo The option `dotsData` wont work.\n\t * @protected\n\t */\n\tNavigation.prototype.draw = function() {\n\t\tvar difference,\n\t\t\tsettings = this._core.settings,\n\t\t\tdisabled = this._core.items().length = this._core.maximum(true));\n\t\t}\n\n\t\tthis._controls.$absolute.toggleClass('disabled', !settings.dots || disabled);\n\n\t\tif (settings.dots) {\n\t\t\tdifference = this._pages.length - this._controls.$absolute.children().length;\n\n\t\t\tif (settings.dotsData && difference !== 0) {\n\t\t\t\tthis._controls.$absolute.html(this._templates.join(''));\n\t\t\t} else if (difference > 0) {\n\t\t\t\tthis._controls.$absolute.append(new Array(difference + 1).join(this._templates[0]));\n\t\t\t} else if (difference = current;\n\t\t}, this)).pop();\n\t};\n\n\t/**\n\t * Gets the current succesor/predecessor position.\n\t * @protected\n\t * @returns {Number}\n\t */\n\tNavigation.prototype.getPosition = function(successor) {\n\t\tvar position, length,\n\t\t\tsettings = this._core.settings;\n\n\t\tif (settings.slideBy == 'page') {\n\t\t\tposition = $.inArray(this.current(), this._pages);\n\t\t\tlength = this._pages.length;\n\t\t\tsuccessor ? ++position : --position;\n\t\t\tposition = this._pages[((position % length) + length) % length].start;\n\t\t} else {\n\t\t\tposition = this._core.relative(this._core.current());\n\t\t\tlength = this._core.items().length;\n\t\t\tsuccessor ? position += settings.slideBy : position -= settings.slideBy;\n\t\t}\n\n\t\treturn position;\n\t};\n\n\t/**\n\t * Slides to the next item or page.\n\t * @public\n\t * @param {Number} [speed=false] - The time in milliseconds for the transition.\n\t */\n\tNavigation.prototype.next = function(speed) {\n\t\t$.proxy(this._overrides.to, this._core)(this.getPosition(true), speed);\n\t};\n\n\t/**\n\t * Slides to the previous item or page.\n\t * @public\n\t * @param {Number} [speed=false] - The time in milliseconds for the transition.\n\t */\n\tNavigation.prototype.prev = function(speed) {\n\t\t$.proxy(this._overrides.to, this._core)(this.getPosition(false), speed);\n\t};\n\n\t/**\n\t * Slides to the specified item or page.\n\t * @public\n\t * @param {Number} position - The position of the item or page.\n\t * @param {Number} [speed] - The time in milliseconds for the transition.\n\t * @param {Boolean} [standard=false] - Whether to use the standard behaviour or not.\n\t */\n\tNavigation.prototype.to = function(position, speed, standard) {\n\t\tvar length;\n\n\t\tif (!standard && this._pages.length) {\n\t\t\tlength = this._pages.length;\n\t\t\t$.proxy(this._overrides.to, this._core)(this._pages[((position % length) + length) % length].start, speed);\n\t\t} else {\n\t\t\t$.proxy(this._overrides.to, this._core)(position, speed);\n\t\t}\n\t};\n\n\t$.fn.owlCarousel.Constructor.Plugins.Navigation = Navigation;\n\n})(window.Zepto || __webpack_provided_window_dot_jQuery, window, document);\n\n/**\n * Hash Plugin\n * @version 2.1.0\n * @author Artus Kolanowski\n * @author David Deutsch\n * @license The MIT License (MIT)\n */\n;(function($, window, document, undefined) {\n\t'use strict';\n\n\t/**\n\t * Creates the hash plugin.\n\t * @class The Hash Plugin\n\t * @param {Owl} carousel - The Owl Carousel\n\t */\n\tvar Hash = function(carousel) {\n\t\t/**\n\t\t * Reference to the core.\n\t\t * @protected\n\t\t * @type {Owl}\n\t\t */\n\t\tthis._core = carousel;\n\n\t\t/**\n\t\t * Hash index for the items.\n\t\t * @protected\n\t\t * @type {Object}\n\t\t */\n\t\tthis._hashes = {};\n\n\t\t/**\n\t\t * The carousel element.\n\t\t * @type {jQuery}\n\t\t */\n\t\tthis.$element = this._core.$element;\n\n\t\t/**\n\t\t * All event handlers.\n\t\t * @protected\n\t\t * @type {Object}\n\t\t */\n\t\tthis._handlers = {\n\t\t\t'initialized.owl.carousel': $.proxy(function(e) {\n\t\t\t\tif (e.namespace && this._core.settings.startPosition === 'URLHash') {\n\t\t\t\t\t$(window).trigger('hashchange.owl.navigation');\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}, this),\n\t\t\t'prepared.owl.carousel': $.proxy(function(e) {\n\t\t\t\tif (e.namespace) {\n\t\t\t\t\tvar hash = $(e.content).find('[data-hash]').addBack('[data-hash]').attr('data-hash');\n\n\t\t\t\t\tif (!hash) {\n\t\t\t\t\t\treturn;\n\t\t\t\t\t}\n\n\t\t\t\t\tthis._hashes[hash] = e.content;\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}, this),\n\t\t\t'changed.owl.carousel': $.proxy(function(e) {\n\t\t\t\tif (e.namespace && e.property.name === 'position') {\n\t\t\t\t\tvar current = this._core.items(this._core.relative(this._core.current())),\n\t\t\t\t\t\thash = $.map(this._hashes, function(item, hash) {\n\t\t\t\t\t\t\treturn item === current ? hash : null;\n\t\t\t\t\t\t}).join();\n\n\t\t\t\t\tif (!hash || window.location.hash.slice(1) === hash) {\n\t\t\t\t\t\treturn;\n\t\t\t\t\t}\n\n\t\t\t\t\twindow.location.hash = hash;\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}, this)\n\t\t};\n\n\t\t// set default options\n\t\tthis._core.options = $.extend({}, Hash.Defaults, this._core.options);\n\n\t\t// register the event handlers\n\t\tthis.$element.on(this._handlers);\n\n\t\t// register event listener for hash navigation\n\t\t$(window).on('hashchange.owl.navigation', $.proxy(function(e) {\n\t\t\tvar hash = window.location.hash.substring(1),\n\t\t\t\titems = this._core.$stage.children(),\n\t\t\t\tposition = this._hashes[hash] && items.index(this._hashes[hash]);\n\n\t\t\tif (position === undefined || position === this._core.current()) {\n\t\t\t\treturn;\n\t\t\t}\n\n\t\t\tthis._core.to(this._core.relative(position), false, true);\n\t\t}, this));\n\t};\n\n\t/**\n\t * Default options.\n\t * @public\n\t */\n\tHash.Defaults = {\n\t\tURLhashListener: false\n\t};\n\n\t/**\n\t * Destroys the plugin.\n\t * @public\n\t */\n\tHash.prototype.destroy = function() {\n\t\tvar handler, property;\n\n\t\t$(window).off('hashchange.owl.navigation');\n\n\t\tfor (handler in this._handlers) {\n\t\t\tthis._core.$element.off(handler, this._handlers[handler]);\n\t\t}\n\t\tfor (property in Object.getOwnPropertyNames(this)) {\n\t\t\ttypeof this[property] != 'function' && (this[property] = null);\n\t\t}\n\t};\n\n\t$.fn.owlCarousel.Constructor.Plugins.Hash = Hash;\n\n})(window.Zepto || __webpack_provided_window_dot_jQuery, window, document);\n\n/**\n * Support Plugin\n *\n * @version 2.1.0\n * @author Vivid Planet Software GmbH\n * @author Artus Kolanowski\n * @author David Deutsch\n * @license The MIT License (MIT)\n */\n;(function($, window, document, undefined) {\n\n\tvar style = $('').get(0).style,\n\t\tprefixes = 'Webkit Moz O ms'.split(' '),\n\t\tevents = {\n\t\t\ttransition: {\n\t\t\t\tend: {\n\t\t\t\t\tWebkitTransition: 'webkitTransitionEnd',\n\t\t\t\t\tMozTransition: 'transitionend',\n\t\t\t\t\tOTransition: 'oTransitionEnd',\n\t\t\t\t\ttransition: 'transitionend'\n\t\t\t\t}\n\t\t\t},\n\t\t\tanimation: {\n\t\t\t\tend: {\n\t\t\t\t\tWebkitAnimation: 'webkitAnimationEnd',\n\t\t\t\t\tMozAnimation: 'animationend',\n\t\t\t\t\tOAnimation: 'oAnimationEnd',\n\t\t\t\t\tanimation: 'animationend'\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}\n\t\t},\n\t\ttests = {\n\t\t\tcsstransforms: function() {\n\t\t\t\treturn !!test('transform');\n\t\t\t},\n\t\t\tcsstransforms3d: function() {\n\t\t\t\treturn !!test('perspective');\n\t\t\t},\n\t\t\tcsstransitions: function() {\n\t\t\t\treturn !!test('transition');\n\t\t\t},\n\t\t\tcssanimations: function() {\n\t\t\t\treturn !!test('animation');\n\t\t\t}\n\t\t};\n\n\tfunction test(property, prefixed) {\n\t\tvar result = false,\n\t\t\tupper = property.charAt(0).toUpperCase() + property.slice(1);\n\n\t\t$.each((property + ' ' + prefixes.join(upper + ' ') + upper).split(' '), function(i, property) {\n\t\t\tif (style[property] !== undefined) {\n\t\t\t\tresult = prefixed ? property : true;\n\t\t\t\treturn false;\n\t\t\t}\n\t\t});\n\n\t\treturn result;\n\t}\n\n\tfunction prefixed(property) {\n\t\treturn test(property, true);\n\t}\n\n\tif (tests.csstransitions()) {\n\t\t/* jshint -W053 */\n\t\t$.support.transition = new String(prefixed('transition'))\n\t\t$.support.transition.end = events.transition.end[ $.support.transition ];\n\t}\n\n\tif (tests.cssanimations()) {\n\t\t/* jshint -W053 */\n\t\t$.support.animation = new String(prefixed('animation'))\n\t\t$.support.animation.end = events.animation.end[ $.support.animation ];\n\t}\n\n\tif (tests.csstransforms()) {\n\t\t/* jshint -W053 */\n\t\t$.support.transform = new String(prefixed('transform'));\n\t\t$.support.transform3d = tests.csstransforms3d();\n\t}\n\n})(window.Zepto || __webpack_provided_window_dot_jQuery, window, document);\n\n/* WEBPACK VAR INJECTION */}.call(exports, __webpack_require__(1), __webpack_require__(1)))\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// ./~/owl.carousel/dist/owl.carousel.js\n// module id = 8\n// module chunks = 0\n\n//# sourceURL=webpack:///./~/owl.carousel/dist/owl.carousel.js?")},function(module,exports,__webpack_require__){eval("/* WEBPACK VAR INJECTION */(function(process) {/**\n * Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.\n *\n * This source code is licensed under the MIT license found in the\n * LICENSE file in the root directory of this source tree.\n */\n\nif (process.env.NODE_ENV !== 'production') {\n var REACT_ELEMENT_TYPE = (typeof Symbol === 'function' &&\n Symbol.for &&\n Symbol.for('react.element')) ||\n 0xeac7;\n\n var isValidElement = function(object) {\n return typeof object === 'object' &&\n object !== null &&\n object.$$typeof === REACT_ELEMENT_TYPE;\n };\n\n // By explicitly using `prop-types` you are opting into new development behavior.\n // http://fb.me/prop-types-in-prod\n var throwOnDirectAccess = true;\n module.exports = __webpack_require__(21)(isValidElement, throwOnDirectAccess);\n} else {\n // By explicitly using `prop-types` you are opting into new production behavior.\n // http://fb.me/prop-types-in-prod\n module.exports = __webpack_require__(20)();\n}\n\n/* WEBPACK VAR INJECTION */}.call(exports, __webpack_require__(0)))\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// ./~/prop-types/index.js\n// module id = 9\n// module chunks = 0\n\n//# sourceURL=webpack:///./~/prop-types/index.js?")},function(module,exports,__webpack_require__){eval("// style-loader: Adds some css to the DOM by adding a
`; } else if (menuItem.position == 3) { return ` `; } else { return ''; } } function buildMenuItems(menuItem) { if ((menuItem.position == 2) || (menuItem.position == 3)) { return ''; } else { return ` ` } } function renderColumns(menuItem) { if ((menuItem.hasDropdown == true) && (menuItem.columns)) { return ` `; } else { return ''; } } function hoverLine(event) { console.log('element: ' + event.target); } (function() { let container = document.querySelector('.c-menu__container--right'); let rightContainer = document.querySelector('.c-menu__container--farright'); Object.values(menuData).map((menuItem) => { container.innerHTML += buildMenuItems(menuItem); rightContainer.innerHTML += buildSideItems(menuItem); }); setTimeout(function() { let moreContainer = document.querySelector('.c-menu__item--more .c-menu__ddcontainer '); let hoverTarget = document.querySelector('.c-header.nav-down'); moreContainer.innerHTML += `
NEWSLETTER Το Sport24 στο inbox σου
FOLLOW US Συνδέσου με το Sport24
` }, 1200) })();

'; } container.setAttribute('style', breaking_placeholder_styles); container.innerHTML = breaking_template; if (document.cookie.indexOf("breaking-" + breaking_publication + "-seen=") >= 0) { //They've been here before & they havent clicked or dismissed the widget //if it's been shown for less than 1 hour, show the widget console.log('0) They\'ve been here before & they havent clicked or dismissed the widget'); if ((Date.now() - getCookie("breaking-" + breaking_publication + "-seen")) = 130) { brkElem.classList.remove("open-breakingnews"); } else if (last_known_scroll_position

Παρόμοιες shots