Καυτά θέματα κλείστε

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η 1Ε/2021 Προκήρυξη για 16 θέσεις στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 16 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 16 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι θέσεις της Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί σε συνοδευτικό αρχείο: Πίνακας Θέσεων.

Παρόμοιες shots